Regulamin Promocji Kupony dla Przyjaciół Sztuka i Estetyka

 1. Organizatorem Promocji jest ATRIA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (90-613), ul. Gdańska 80, KRS 0000574915, NIP 7272797401, zwana dalej Kliniką.

 2. Uczestnikami Promocji są wszyscy klienci, którzy dokonali zakupu dowolnej usługi w klinice Sztuka i Estetyka zlokalizowanej w Łodzi (90-613), ul. Gdańska 80.

 3. W ramach Promocji Uczestnik otrzymuje od Kliniki 6 Kuponów rabatowych dla Przyjaciół, na których wpisuje swoje imię i nazwisko oraz nadany mu indywidualny numer Karty Klienta, zgodny z numerem przypisanym mu podczas rejestracji.

 4. Otrzymane Kupony Klient przekazuje dowolnym osobom, które nie są jeszcze klientami Kliniki.

 5. Warunkiem realizacji Kuponu dla Przyjaciół jest okazanie Kuponu przez osobę, która nie jest klientem Kliniki podczas dokonywania płatności za dowolny zabieg wykonany w Klinice.

 6. Uczestnik otrzymuje od Kliniki rabat 30% na dowolny pojedynczy zabieg zakupiony w Klinice oraz prezent-niespodziankę w przypadku, kiedy 6 otrzymanych przez Uczestnika Kuponów dla Przyjaciół zostanie zrealizowanych w Klinice przez osoby, które otrzymały Kupony od Uczestnika.

 7. Rabaty na Kuponach nie łączą się z innymi rabatami i promocjami.

 8. W przypadku otrzymanego rabatu i nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony przez Klinikę telefonicznie oraz e-mailem, o ile wyraził na to zgodę za pośrednictwem formularza wypełnionego podczas rejestracji w Klinice.

 9. Otrzymany przez Uczestnika rabat 30% na zabieg jest do wykorzystania w Klinice w ciągu 3 miesięcy kalendarzowych od momentu otrzymania przez Uczestnika Kuponu rabatowego za pośrednictwem listu poleconego.

 10. Klinika przekaże dochód w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty polski) Fundacji Niechciane i Zapomniane SOS dla Zwierząt z siedzibą w Łodzi (92-761), ul. Malownicza 82, NIP: 72926112-79, REGON: 100268188; KRS: 0000265877 od każdego zrealizowanego w Klinice Kuponu dla Przyjaciół.

 11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres kliniki: ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź. Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także określenie żądania.

 12. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację.

 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeks Cywilny.


Sztuka i Estetyka - Medycyna estetyczna, kosmetyka profesjonalna, chirurgia - Łódź
Sztuka i EstetykaMedycyna estetyczna, kosmetyka profesjonalna i chirurgia.
Zapraszamy na zabiegi do naszej kliniki w Łodzi.

Aktualności

Znajdź nas na Facebooku

Akceptujemy płatności

karty-eservice