Regulamin Promocji Gwarancja Najniższej Ceny

 1. Organizatorem Promocji Gwarancja Najniższej Ceny (określana dalej jako „Promocja”) jest ATRIA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (90-613), ul. Gdańska 80, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000574915, REGON: 362455763, NIP: 7272797401, (określany dalej jako „Organizator”).
 2. Promocja prowadzona jest w oparciu o usługi oferowane przez Organizatora w klinice Sztuka i Estetyka zlokalizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź, należącej do Organizatora  (dalej „Klinika”).
 3. Uczestnikami Promocji (dalej „Uczestnik”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, dokonujące zakupu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja prowadzona jest w okresie od dnia 17 lipca 2017 r. do dnia jej zakończenia.
 5. Uczestnik może wziąć udział w Promocji w godzinach otwarcia Kliniki.
 6. W ramach Promocji Klinika gwarantuje Uczestnikowi wykonanie dowolnego zabiegu z zakresu usług oferowanych w Klinice w cenie niższej o 1 złoty polski od ceny oferowanej przez konkurencyjną klinikę, lekarza, kosmetologa, kosmetyczkę (zwani dalej „Inny Podmiot”), jeśli Uczestnik udowodni pochodzenie oferty cenowej Innego Podmiotu (np. strona internetowa, portale społecznościowe, wiadomości elektroniczne).
 7. Warunkiem uznania przez Organizatora oferty Innego Podmiotu i zaliczenia jej do Promocji jest przedstawienie przez Uczestnika oferty zawierającej usługę wykonywaną przez specjalistę o kwalifikacjach i wykształceniu równym lub wyższym kwalifikacjom specjalistów wykonujących usługę w Klinice. W przypadku, jeśli kwalifikacje specjalisty wykonującego usługę będącą przedmiotem oferty Innego Podmiotu są niższe w porównaniu z kwalifikacjami specjalisty wykonującego analogiczną usługę w Klinice, oferta Innego Podmiotu nie będzie brana pod uwagę.
 8. Warunkiem uznania przez Organizatora oferty Innego Podmiotu i zaliczenia jej do Promocji jest oferta usługi wykonana przy użyciu preparatu oraz sprzętu kosmetycznego lub medycznego identycznego lub w klasie wyższej w stosunku do preparatu lub sprzętu używanego w Klinice.
 9. Warunkiem uznania przez Organizatora oferty Innego Podmiotu i zaliczenia jej do Promocji jest oferta wykonywana przez specjalistę prowadzącego działalność gospodarczą związaną z wykonywanymi usługami lub zatrudnionego przez firmę wykonującą usługi będące przedmiotem oferty. Przedmiotem oferty nie mogą być usługi wykonywane przez Inny Podmiot prywatnie, bez prawnego umocowania placówki wykonującej usługę.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia Uczestnikowi wykonania usługi, jeśli poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że przedstawiona oferta może być wynikiem nieuczciwej konkurencji cenowej lub w przypadku, jeśli koszty wykonania zabiegu w sposób rażący przeważają nad zyskami Kliniki z tytułu wykonywanego zabiegu.
 11. Uczestnictwo w Promocji nie wyklucza uczestnictwa w innych promocjach, chyba że Organizator postanowi inaczej, o czym poinformuje w odpowiednim zastrzeżeniu w danej promocji.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres kliniki: ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź w okresie trwania Promocji. Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także określenie żądania.
 13. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację.
 14.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeks Cywilny.

Sztuka i Estetyka - Medycyna estetyczna, kosmetyka profesjonalna, chirurgia - Łódź
Sztuka i EstetykaMedycyna estetyczna, kosmetyka profesjonalna i chirurgia.
Zapraszamy na zabiegi do naszej kliniki w Łodzi.

Znajdź nas na Facebooku

Akceptujemy płatności

karty-eservice

© Copyright by Sztuka i Estetyka 2016-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie TwojeCentrum.pl