Regulamin Promocji Cenowych dla Klientów Sztuka i Estetyka

 1. Organizatorem Promocji Cenowych (określanych dalej jako „Promocja”) jest ATRIA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (90-613), ul. Gdańska 80, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000574915, REGON: 362455763, NIP: 7272797401, (określana dalej jako „Organizator”).
 2. Uczestnikami Promocji są wszyscy Klienci Sztuka i Estetyka, którzy dokonali zakupu usług, których dotyczy Promocja w okresie trwania Promocji (dalej: „Uczestnik”).
 3. Promocja prowadzona jest w oparciu o usługi oferowane przez Organizatora w klinice Sztuka i Estetyka zlokalizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź, należącej do Organizatora  (dalej „Klinika”).
 4. Promocja jest publikowana na stronie www.sztukaiestetyka.pl każdego 01-ego dnia danego miesiąca i obowiązuje do ostatniego dnia danego miesiąca oraz jest publikowana każdego 15-ego dnia danego miesiąca i obowiązuje do 14-ego dnia kolejnego miesiąca. Treść promocji dostępna jest w zakładce „Promocje” na stronie głównej Kliniki www.sztukaiestetyka.pl oraz pod linkiem http://www.sztukaiestetyka.pl/promocje/ .
 5. Uczestnik może skorzystać z Promocji w dniach i godzinach otwarcia Kliniki.

 6. Czas realizacji zabiegów zakupionych w ramach Promocji wynosi maksymalnie 12 miesięcy od dnia zakupu.
 7. Promocja jest publikowana również w dni przypadające na ustawowo wolne od pracy, weekendy i święta, jeśli przypadają one pierwszego i piętnastego dnia danego miesiąca. W takim przypadku Uczestnik może skorzystać z Promocji w pierwszym najbliższym dniu, w którym otwarta jest Klinika następującym po dniu zamknięcia Kliniki.

 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami, voucherami, przyznane rabaty nie sumują się.

 9. Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie płatności przez Uczestnika osobiście gotówką/kartą w Klinice oraz na odległość przelewem na konto bankowe Organizatora w okresie trwania Promocji.

 10. W przypadku Uczestników chcących skorzystać z Promocji, dokonujących przedpłat na konto bankowe Organizatora warunkiem skorzystania z Promocji jest zaksięgowanie środków przesyłanych na poczet Promocji do ostatniego dnia trwania Promocji. Jeśli ostatni dzień trwania Promocji przypada na dzień, w którym banki nie są realizują przelewów bankowych Organizator uwzględni zaksięgowanie środków przesyłanych przez Uczestnika na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym nastąpiło zakończenie Promocji. W przypadku zaksięgowania środków pieniężnych w terminie późniejszym niż ostatni dzień trwania Promocji i pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od przelewów bankowych Uczestnik będzie zobligowany do dopłaty za usługę według Cennika Sztuka i Estetyka obowiązującego w dniu zaksięgowania przelewu.

 11. W przypadku Uczestników Promocji dokonujących przedpłat przelewem paragony lub faktury za opłaconą Promocję zostaną wystawione podczas realizacji usług z Promocji przez Uczestnika w Klinice.

 12. W przypadku Uczestników chcących skorzystać z Promocji, dokonujących przedpłat na konto bankowe wykonujący przelew ma obowiązek zamieścić w tytule przelewu informację, jakiej Promocji dotyczy przelew oraz podać imię i nazwisko Uczestnika korzystającego z Promocji oraz wszelkie dodatkowe informacje pozwalające na bezbłędne określenie, czego dotyczy Promocja (okolica, ilość zabiegów, dodatkowe opłaty za znieczulenia).

 13. Przelewy powinny być dokonywane na konto Organizatora o numerze: 11 2490 0005 0000 4520 7481 2138 prowadzone przez Alior Bank S.A.

 14. W przypadku dokonywania przez Uczestników przedpłat z tytułu Promocji gotówką lub przelewem czas realizacji usługi, której dotyczy Promocja jest nieoznaczony i uzależniony od dyspozycji Uczestnika Promocji.

 15. Uczestnik ma obowiązek rzetelnego przemyślenia zakupu Promocji i skonsultowania go ze specjalistą wykonującym zabieg przed dokonaniem zakupu Promocji, ponieważ Organizator nie przewiduje zwrotów z tytułu przedpłaconych gotówką lub przelewem środków pieniężnych z tytułu Promocji lub zamiany ich na inne usługi.

 16. Zabiegi, których dotyczy Promocja mogą być wykorzystane wyłącznie przez jednego Uczestnika Promocji, chyba że Organizator określi to inaczej w Promocji.

 17. W przypadku niemożności wykorzystania usług, których dotyczy Promocja przez Uczestnika Promocji z przyczyn nadzwyczajnych (choroba, wypadek losowy, uczulenie na wybrany zabieg), Uczestnik może przekazać ich wykorzystanie innemu Uczestnikowi, którego sam wskaże, ale tylko po uzyskaniu akceptacji przez Organizatora.

 18. Organizator ma prawo do odmowy przekazania zakupionej Promocji przez Uczestnika innemu Uczestnikowi.

 19. Z Promocji wykluczone są koszty znieczulenia maścią znieczulającą zawierającą lidokainę oraz chlorkiem etylu, a także koszty użycia kaniuli zabiegowej oraz specjalistycznych igieł, które doliczane są osobno przy każdym wykonywanym zabiegu.

 20. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Kliniki: ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź (w przypadku reklamacji przesyłanych za pośrednictwem przesyłki listowej lub kurierskiej decyduje data nadania reklamacji). Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także określenie żądania.

 21. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację.

 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeks Cywilny.

 23. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2017 r. i obowiązuje do jego zakończenia na czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie dokonywanie zmian w treści Regulaminu w dowolnym czasie.


Sztuka i Estetyka - Medycyna estetyczna, kosmetyka profesjonalna, chirurgia - Łódź
Sztuka i EstetykaMedycyna estetyczna, kosmetyka profesjonalna i chirurgia.
Zapraszamy na zabiegi do naszej kliniki w Łodzi.

Aktualności

Znajdź nas na Facebooku

Akceptujemy płatności

karty-eservice