Regulamin Kuponów Podarunkowych

 1. Wydawcą Kuponu Podarunkowego (zwanego dalej również: Kuponem) jest ATRIA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (90-613), ul. Gdańska 80, KRS 0000574915, NIP 7272797401, zwana dalej Kliniką.
 2. Nabywcą Kuponu Podarunkowego jest klient Kliniki, dokonujący zakupu Kuponu w siedzibie Kliniki.
 3. Okazicielem Kuponu Podarunkowego jest osoba realizująca usługę w Klinice i płacąca za nią przy użyciu Kuponu Podarunkowego.
 4. Wydawca oferuje Nabywcy Kupony Podarunkowe o wartości 100 zł, 200 zł i 500 zł.
 5. Kupon jest ważny na Okaziciela.
 6. Wydawca zobowiązuje się do realizacji dowolnych usług opłaconych przy pomocy Kuponów Podarunkowych z zakresu usług aktualnie obowiązujących w Klinice w dniu realizacji Kuponów Podarunkowych.
 7. Kupon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 8. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Kuponu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
 9. Czas realizacji Kuponów jest nieokreślony.
 10. Wydawca nie uwzględnia reklamacji z tytułu zgubienia lub zniszczenia Kuponów przez Nabywcę/Okaziciela i nie wydaje Kuponów zamiennych z tego tytułu.
 11. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży usług na podstawie Kuponów Podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Kupon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania Kuponu zastępczego.
 12. Kupon Podarunkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Kupon Podarunkowy jest formą bonu towarowego.
 13. W momencie realizacji usługi przez Okaziciela Kuponu, przekazuje on Klinice Kupon i tym samym traci on ważność.
 14. Wszelkie reklamacje związane z zakupem usług przy użyciu Kuponów będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną dla wszystkich świadczonych przez Klinikę usług, tj. składane przez klienta w formie pisemnej na adres Kliniki: ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź. Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także określenie żądania.
 15. Nabywca Kuponu Podarunkowego jak również Okaziciel Kuponu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeks Cywilny.
 17. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.sztukaiestetyka.pl oraz w siedzibie Wydawcy.
 18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2017 r. i obowiązuje do jego zakończenia na czas nieokreślony.

Sztuka i Estetyka - Medycyna estetyczna, kosmetyka profesjonalna, chirurgia - Łódź
Sztuka i EstetykaMedycyna estetyczna, kosmetyka profesjonalna i chirurgia.
Zapraszamy na zabiegi do naszej kliniki w Łodzi.

Aktualności

Znajdź nas na Facebooku

Akceptujemy płatności

karty-eservice