Polityka prywatności

Dane osobowe

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ATRIA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (90-613), ul. Gdańska 80, Numer KRS 0000574915, NIP 7272797401, REGON 362455763
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź, adresem mailowym info@sztukaiestetyka.pl numerem telefonu 505 536 252.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są:
  1) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej z Administratorem umowy lub podjęcia na Pani/Pana wniosek działań przed jej zawarciem (Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  2) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w tym zwłaszcza prawa podatkowego (Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO).
  3) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych – (Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a).
  4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej z Panem/Panią umowy.
  5) w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych – zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych (Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a. RODO).
 4. Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Administrator będzie przetwarzać pozyskane od Pana/Pani dane w następujących celach:
  1) w celu przygotowania zawieranej z Panem/Panią Umowy, a następnie – w razie jej zawarcia – w celu jej wykonania, w tym w celu obsługi reklamacji, dokonywania rozliczeń, weryfikacji wykonania przedmiotu umowy – na podstawie wymogów kontraktowych,
  2) w celu przestrzegania przez Administratora przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustaw podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,
  3) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pana/Pani danych w celach wskazanych w zgodzie. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysyłając pismo na adres Administratora; lub e-mail na adres: info@sztukaiestetyka.pl W razie cofnięcia przez Pana/Panią zgody dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wskazanym w pkt.3
  4) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami dotyczącymi zawartej z Administratorem umowy stanowiącym, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Administrator podmiotom, tj.:
  1) w celach związanych z realizacją przedmiotu umowy zawartej z Administratorem – podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora np. dostawcom usług IT, lekarzom, laboratoriom badawczym, audytorom, doradcom, kancelariom prawnym, księgowym.
  2) innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.
  3) innym podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na takie udostępnienie zgodę.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa (wymogi ustawowe) będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umowy zawartej ze Administratorem, a po upływie tego okresu przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody, a po jej cofnięciu wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami, na potrzeby których konieczne będzie dysponowanie Pana/Pani danymi przez czas ich przedawnienia oraz przez okres ich obowiązkowego przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Przetwarzanie pozyskanych od Pani/Pana danych przez Administratora jest wymogiem umownym i opiera się na zasadzie dobrowolności. Nie podanie przez Pana/Pani danych przetwarzanych na podstawie wymogów kontraktowych uniemożliwi zawarcie umowy, zaś nie podanie danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody uniemożliwi realizację celów, w których zgoda ta miałaby zostać udzielona.
 9. Przysługują Panu/Pani następujące prawa:
  a. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
  b. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
  c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
  d. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
  e. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  f. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 10. Może Pan/Pani realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres info@sztukaiestetyka.pl Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Administratora prowadzonej przez Administratora danych list polecony.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 12. Pana/Panią dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Piliki cookies

 

 1. Witryna Sztuka i Estetyka używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularzy.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firm Google, Facebook w celu optymalizacji działań i zbierania danych statystycznych publikowanych treści.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a} „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Sztuka i Estetyka - Medycyna estetyczna, kosmetyka profesjonalna, chirurgia - Łódź
Sztuka i EstetykaMedycyna estetyczna, kosmetyka profesjonalna i chirurgia.
Zapraszamy na zabiegi do naszej kliniki w Łodzi.

Aktualności

Znajdź nas na Facebooku

Akceptujemy płatności

karty-eservice