Regulamin Konkursu Miesiąca w ramach Programu Lojalnościowego Sztuka i Estetyka

 • Organizatorem Konkursu Miesiąca jest ATRIA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (90-613), ul. Gdańska 80, KRS 0000574915, NIP 7272797401.
 • Uczestnikami Konkursu Miesiąca (zwany dalej również Konkursem) są osoby, które polubiły stronę Sztuka i Estetyka na Facebooku. Biorąc udział w konkujrsie zgadzają się na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunkowych w związku z Konkursem.
 • Z Konkursu wyłączone są osoby będące pracownikami i współpracownikami Kliniki Sztuka i Estetyka.
 • Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Celem Konkursu jest dostarczenie zabawy, rozwijanie kreatywności oraz promocja usług Sztuka i Estetyka wśród Uczestników Konkursu.
 • Konkurs ogłaszany jest każdego 8-ego dnia danego miesiąca w Panelu Logowania Uczestnika Programu Lojalnościowego w zakładce „Konkurs Miesiąca” oraz na stronie Facebooka https://www.facebook.com/SztukaiEstetyka oraz w Aktualnościach na stronie internetowej sztukaiestetyka.pl
 • Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika Konkursu określonego w Konkursie zadania, które Uczestnik utrwala za pomocą pisma lub na zdjęciach oraz filmach i zamieszcza je za pośrednictwem swojego konta w Programie w zakładce Konkurs Miesiąca.
 • Uczestnik Konkursu z chwilą przekazania swojej pracy przyznaje Organizatorowi niewyłączną nieodpłatną licencję nadesłanych materiałów, a więc prawo do korzystania z nich w zakresie publikacji na łamach strony internetowej Programu Lojalnościowego, strony internetowej sztukaiestetyka.pl oraz strony Facebooka https://www.facebook.com/SztukaiEstetyka i Instagrama http://www.instagram.com/sztukaiestetyka
 • Uczestnik, przystępując do Konkursu, gwarantuje Organizatorowi legalność przekazanej przez siebie pracy oraz zobowiązuje się do zabezpieczenia Organizatora przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, również w przypadku, gdy gwarancje te okażą się nieprawdziwe.
 • Organizator oświadcza, że nie odpowiada za treść materiałów nadsyłanych przez Uczestników w ramach Konkursu Miesiąca.
 • Termin nadsyłania prac konkursowych mija 25 dnia każdego miesiąca.
 • Wyniki konkursu publikowane są w Panelu Logowania Uczestnika Programu Lojalnościowego w zakładce „Konkurs Miesiąca” oraz na stronie Facebooka https://www.facebook.com/SztukaiEstetyka w ostatni dzień roboczy miesiąca.
 • Oznaczenie zwycięzcy Konkursu obejmuje podanie jego imienia i nazwiska Uczestnika.
 • Nagrodą w Konkursie jest bezpłatna usługa z zakresu usług Sztuka i Estetyka.
 • Warunkiem odebrania nagrody jest umówienie się Uczestnika na zabieg będący przedmiotem nagrody w Konkursie i osobiste stawiennictwo Uczestnika w Klinice Sztuka i Estetyka zlokalizowanej w Łodzi (90-613), ul. Gdańska 80 w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 • W razie przekroczenia przez zwycięzcę Konkursu wyżej określonego terminu, reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru dowolnej usługi przeznaczonej na nagrodę w Konkursie Miesiąca.
 • Informacja na temat nagrody w Konkursie i jej wartości zostanie podana przez Organizatora wraz z każdorazowym ogłoszeniem Konkursu i może różnić się w kolejnych miesiącach.
 • Organizator określa, który z pracowników lub współpracowników Organizatora wykona zabieg będący nagrodą w Konkursie.
 • Zwycięzcą w Konkursie może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 • Nagroda w Konkursie nie jest wymienna na gotówkę lub inną usługę.
 • Nagroda w Konkursie może być przekazana innej osobie, niebędącej zwycięzcą w Konkursie, która ukończyła 18 rok życia.
 • Wyłonienie zwycięzcy w Konkursie odbywa się przy pomocy Jury Konkursu Organizatora, które sporządzi odpowiedni protokół pisemny, przechowywany w siedzibie Organizatora.
 • Kryterium wyłonienia zwycięzcy w Konkursie jest przede wszystkim ocena pracy pod względem: oryginalności, zgodności z tematem, estetyki, walorów artystycznych, właściwego promowania usług Organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikające z działań Uczestnika Konkursu w czasie i po realizacji zadań związanych z Konkursem.
 • Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Miesiąca mogą być składane przez Uczestników Programu Lojalnościowego w formie pisemnej na adres Organizatora: ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź w okresie trwania Programu oraz w okresie 14 dni od jego zakończenia (w przypadku reklamacji przesyłanych za pośrednictwem przesyłki listowej lub kurierskiej decyduje data nadania reklamacji). Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także określenie żądania.
 • Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.12.2020 r.
 • Treść Regulaminu jest dostępna na stronie http://sztukaiestetyka.pl, oraz w siedzibie Organizatora.
 • Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do: a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od momentu poinformowania Uczestników na stronie internetowej sztukaiestetyka.pl, z tym że nie mogą one naruszać praw nabytych przez Uczestników; b) nierozstrzygnięcie Konkursu w przypadku nie nadesłania przez żadnego Uczestnika prac Konkursowych; c) odwołania Konkursu bez podania przyczyny; d) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeks Cywilny.

Sztuka i Estetyka - Medycyna estetyczna, kosmetyka profesjonalna, chirurgia - Łódź
Sztuka i EstetykaMedycyna estetyczna, kosmetyka profesjonalna i chirurgia.
Zapraszamy na zabiegi do naszej kliniki w Łodzi.

Aktualności

Znajdź nas na Facebooku

Akceptujemy płatności

karty-eservice